Slider big picture 1

Փանոս Թերլեմեզյան – 150

Պատկերագիրք և գիտական կատալոգ:

Առաջաբան՝ Գասպարյան Ա., Դիլանյան Զ., կատալոգի կազմողներ` Ավետիսյան Ք., Բադալյան Հ., Խանջյան Ս., Երևան, 2015, 136 էջ, հայերեն և անգլերեն:

21 х 1,2 х 29 սմ

Գին

դր